อัตราส่วนหน้าจอ (Display Ratio) 16:9 กับ 4:3 แตกต่างกันอย่างไร?

A: อัตราส่วนหน้าจอ (Display Ratio) นั้นเป็นอัตราส่วน ความยาวต่อความกว้าง ของจอภาพ ซึ่งในอดีตนั้นจอภาพโทรทัศน์จะเป็นอัตราส่วน 4:3 โดยภาพรวมของจอจะมีลักษณะค่อนข้างเหมือนสี่เหลี่ยมจตุรัส แต่ในยุคปัจจุบันนั้นจอภาพส่วนใหญ่จะเปลี่ยนมาเป็นแบบ 16:9 หรือ เรียกว่าแบบ Wide Screen ซึ่งมีลักษณะรูปทรงด้านแนวยาวมากขึ้น และลองรับระบบ High Definition (1920×1080 pixel)

No Comments

Post a Comment

Comment
Name
Email
Website